Чим більше знаєш, тим більше можеш. Е. Абу

22.10.2017

Спеціальності

Перелік спеціалізацій (за галузями знань і спеціальностями 2015 року),
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

в ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”

 

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності НАЙМЕНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
БАКАЛАВРА МАГІСТРА
2 Культура і мистецтво 22 Дизайн Дизайн Дизайн
5 Соціальні та поведінкові науки 51 Економіка Економіка підприємства Економіка підприємства
Економіка довкілля і природних ресурсів Економіка довкілля і природних ресурсів
7 Управління та адміністрування 71 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Облік і оподаткування
73 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент зовнішнь-оекономічної діяльності Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент туризму  
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія Екологія
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
Інформаційні технології проектування
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології Інформаційні технології проектування
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Машини та устатковання лісового господарства  
Деревообробче устатковання  
Промисловий інжиніринг  
133 Галузеве машинобудування   Машини та устатковання лісового господарства
Деревообробче устатковання
Промисловий інжиніринг
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини
18 Виробництво та технології 187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології Технології деревообробки
Технології виробів з деревини
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування Ландшафтна архітектура Ландшафтна архітектура
20 Аграрні науки та продовольство 205 Лісове господарство Лісове господарство Лісове господарство
Мисливське господарство Мисливське господарство
Лісова інженерія Лісова інженерія
206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство

 

Інститут лісового і садово-паркового господарства


корпус №6, вул.Природна, 19, каб.32. тел.: 237-10-45; 239-27-26  http://ilspg.nltu.edu.ua/

• Лісове господарство (спеціалізація: лісове господарство)

Випускники є фахівцями з організації та здійснення виробничо-господарської діяльності підприємств лісогосподарського профілю, створення, вирощування, догляду і формування високопродуктивних та біологічно-стійких лісових насаджень, охорони і захисту лісів, раціонального використання лісових ресурсів;

• Лісове господарство (спеціалізація: мисливське господарство)

Випускники є фахівцями з організації мисливських і лісомисливських господарств, охорони, захисту та примноження мисливських тварин, раціонального використання мисливських ресурсів, розробки технологій переробки продукції мисливського господарства, розвитку трофейної справи, опрацювання наукових рекомендацій з підвищення економічної ефективності ведення мисливського господарства;

• Садово-паркове господарство

Випускники є фахівцями з проектування та реалізації заходів з озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств і садиб, естетичного оформлення інтер'єрів та екстер'єрів, інвентаризації та створення високодекоративних об'єктів садово-паркового господарства. 

• Архітектура та містобудування (спеціалізація: ландшафтна архітектура) (денна форма навчання)

Випускники є фахівцями з проектування, планування та формування ландшафтних об'єктів, лісопарків, парків, зелених зон житлових масивів, садиб.

________________________________________________________________________________________

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну


корпус №2, вул.Залізняка, 11, ка.93. тел.: 238-44-96; http://idtd.nltu.edu.ua/

• Деревообробні та меблеві технології

Випускники є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев'яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини.

• Хімічні технології та інженерія (спеціалізація: технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини)

Випускники є фахівцями з технології та проектування технологічних процесів лущеного та струганого шпону, фанери, пластиків, плитних матеріалів, целюлози та паперу.

• Комп'ютерні науки

Випускники є фахівцями у сфері інформатизації, шо розробляють системне та прикладне програмне забезпечення; Створюють веб-системи та мультимедійні системи; Надають послуги з систем автоматизованого проектування і супроводу ПЗ; Створюють бази даних та знань в оперативному режимі та забезпечують захист інформації; Здійснюють адміністрування мереж комерційних та банківських структур.

• Інформаційні системи та технології

Випускники є фахівцями зі створення та впровадження ІС та інтелектуальних ІС різноманітного призначення; комп'ютерного моделювання, об'єктно-орієнтованого програмування, веб- програмування та веб-дизайну; розроблення та програмування систем Internet-речей, реалізації дистанційного управління та програмування різних пристроїв в Internet-системах.

• Дизайн (денна форма навчання)

Випускники є фахівцями з розроблення проектів меблів, виробів з деревини та оформлення інтер'єру житлових та промислових будівель.

________________________________________________________________________________________

Інститут інженерної механіки, автоматизації
та комп’ютерно-інтегрованих технологій


корпус №6, вул.Природна, 19, каб.22. тел.: 237-10-50; 239-27-33 www.imakit.nltu.edu.ua

• Прикладна механіка (спеціалізація: машини та устатковання лісового господарства)

Випускники є фахівцями з інженерно-технічної та інноваційної діяльності підприємств лісового господарства, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об'єктів і процесів, розроблення й модернізування машин та устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва.

• Прикладна механіка (спеціалізація: деревообробче устатковання)

Випускники є фахівцями з інженерно-технічної та інноваційної діяльності підприємств деревообробчої промисловості, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об'єктів і процесів, розроблення й модернізування устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва.

• Прикладна механіка (спеціалізації: промисловий інжиніринг)

Випускники є фахівцями з організаційно-управлінської, господарської та інноваційної діяльності промислових підприємств, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об'єктів і процесів, розроблення й модернізування машин та устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва, надання інженерно-консультаційних послуг.

• Лісове господарство (спеціалізація: лісова інженерія)

Випускники є фахівцями з організування та керування лісогосподарськими виробництвами, зокрема з інженерії лісогосподарських і складських робіт, дорожнього будівництва й транспорту, проектування процесів та устатковання, логістики, відновлювальних джерел енергії, інформаційно-комунікаційних технологій і технологій захисту довкілля.

• Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Випускники є фахівцями з автоматизації виробничих процесів лісового господарства та деревообробчої промисловості, нетрадиційних джерел енергії, проектування, комп'ютерного моделювання й оптимізування систем автоматичного керування технологічним устаткованням, автоматизованими лініями, технологічними процесами і виробництвом загалом.

________________________________________________________________________________________

Інститут екологічної економіки і менеджменту


Навчально-лабораторний корпус №1, вул.Генерала Чупринки, 105, каб.502. тел.: 239-27-23, 237-89-04  http://ieem.nltu.edu.ua/

• Економіка (спеціалізація: економіка підприємства) (денна форма навчання)

Випускники є фахівцями з розробки стратегії розвитку підприємств, ціноутворення, бюджетування, планування діяльності підприємств та організацій з врахуванням екологічних, економічних і соціальних аспектів, оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства, використання норм чинного законодавства, в процесі навчання опановують компетенції керівників економічних служб та відділів підприємств.

• Економіка (спеціалізація: економіка довкілля і природних ресурсів) (денна форма навчання)

Випускники є фахівцями із інтегрованим еколого-економічним способом мислення у сфері раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, аналізування та вирішення еколого-економічних проблем діяльності підприємств лісового сектору та інших галузей економіки, можуть працювати в державних і недержавних підприємствах, організаціях, установах, де зосереджуються на вирішенні проблем підвищення еколого-соціально-економічної ефективності їх діяльності.

• Менеджмент (спеціалізація: менеджмент організацій і адміністрування)

Випускники є фахівцями з розроблення на еколого-економічних засадах стратегічних та оперативних планів діяльності підприємств, обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень, планування розвитку персоналу підприємства, координування командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві, організування та раціоналізації робочих місць, організування ефективної системи обміну інформацією, розроблення ефективної системи мотивування та оплати праці, формування та розвитку організаційно-виробничої структури підприємств, установ, організацій.

• Менеджмент (спеціалізація: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Випускники є фахівцями з розроблення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ, організацій з урахуванням еколого-економічних, міжнародних та політичних ризиків, аналізування, планування і оптимізування зовнішньоекономічної діяльності підприємства, обґрунтування та вибору організаційних форм ведення міжнародного бізнесу, розроблення та управління міжнародними проектами, логістичного забезпечення міжнародного бізнесу, митного оформлення товарів та супровідної документації для міжнародних перевезень.

• Менеджмент (спеціалізація: менеджмент туризму)

Випускники є фахівцями з організування роботи туристичних агенцій, комплексів, готелів, кемпінгів та інших об’єктів індустрії туризму. У процесі навчання студенти вивчають теоретичні засади формування туристичної політики, управління ризиками туристичної діяльності, обґрунтування інвестицій в індустрію туризму України, особливості надання окремих видів туристичних послуг, набувають практичні навики організування мисливського туризму, проведення екскурсійних турів, знайомляться з найпопулярнішими туристичними та природозаповідними об’єктами.

• Облік і оподаткуваня

Випускники є фахівцями з бухгалтерського обліку, аудиту та аналізування фінансово-господарської діяльності на еколого-економічних засадах, грошового обігу, ринку цінних паперів, страхування, податків та податкової політики. Набуті знання та компетенції здобувачів вищої освіти ґрунтуються на вивченні світового досвіду організації бухгалтерського обліку і звітності, особливостей обліку в лісовому секторі та інших галузях економіки, планування, складання і подання звітності підприємств та організацій за вітчизняними та міжнародними стандартами, фінансової та інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів, банківської та страхової справи.

• Екологія

Випускники є фахівцями з екології та захисту навколишнього природного середовища, природоохоронної роботи на підприємствах і в установах, екологічної освіти, природозаповідної справи, проведення екологічної експертизи, екологічного моніторингу, екологічного аудиту та екологічного контролю. Підготовка фахівців спрямована на оволодіння знанням основних законів довкілля, глобальних, регіональних та локальних екологічних проблем, екологічної безпеки, процесів забруднень, класифікації, оцінювання та оптимізування екологічних ризиків та впливів.

________________________________________________________________________________________

Центр доуніверситетської підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Навчально-лабораторний корпус №1, вул.Генерала Чупринки, 105, каб.206. тел.: 237-88-59; 239-27-41 www.dpo.nltu.edu.ua


Центр має такі підрозділи: підготовчі курси;  відділення післядипломної освіти (перепідготовка спеціалістів, курси підвищення кваліфікації); Мала лісова академія.

• підготовчі курси

Випускникам підготовчих курсів, які подають документи в університеті на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки (лісове і садово-паркове господарство; лісозаготівля; деревооброблювальні технології; хімічна технологія; інженерна механіка; комп’ютерні науки;  автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) за результатами атестації додається до 10 балів до конкурсної оцінки.

• перепідготовка спеціалістів

Перепідготовка спеціалістів здійснюється за такими ліцензованими в університеті спеціальностями: лісове господарство; садово-паркове господарство; технології лісосічних і лісоскладських робіт; технології деревообробки; автоматизоване управління технологічними процесами; обладнання лісового  комплексу; екологія та охорона навколишнього середовища; облік і аудит; менеджмент  організацій і адміністрування; менеджмент  зовнішньоекономічної  діяльності.

• підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації шляхом поглиблення професійних знань, умінь і навичок за ліцензованими спеціальностями.

• Мала лісова академія (МЛА)

Мала лісова академія входить до структури Малої академії наук України. До МЛА приймаються учні 9-10 класів, які проявили нахил до природничих наук.

Призерам нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково (до конкурсної оцінки) нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті.